За Фирмата

"Iustitia nihil expetit praemii" - Справедливостта не иска никакви награди

ABOUT THE COMPANY

We registered “Todorov and Panteleeva” Law Company in 2009 and before that in the period 2002 – 2009 we worked as a civil union and as free-lance professionals.

Our company endeavors to offer various qualified services in the field of civil, trade, property and company law. The personal approach and attitude to each client are a priority in our work. Our main motivation emerges from satisfied clients that evaluate our activities and willingly use again our services.

We do not pretend to be a large company compared to many other law offices, but we compete in terms of professionalism and devotion to our work. We like the law, adore the legal logic and endeavor with our efforts to be in help and service of people who trust us. Jurisdiction is a complex activity, but we do our best not to deteriorate it, but on the contrary to take advantage of it in its most righteous form.

At the moment there are several employees in the company, each of them having his/her personal and professional achievements. We are glad that we have the opportunity to work with people who are equally devoted to our work and inspire us to successfully fulfill our dreams and set up new goals. Teamwork is the basis for success of each undertaking, and in our case since legal activities concern the interests of third parties, it is not possible to achieve positive results without people to rely upon.

Together, we united under the common idea, called Law Company “Todorov and Panteleeva” will continue to work persistently and in accordance with our principles to develop and enrich our skills and knowledge, endeavoring to carry out the work assigned in most satisfying and fulfilling way.

Thank you for your trust and appreciation!
Attorney-at-law Toni Todorov & Attorney-at-law Hristina Panteleeva

ЗА ФИРМАТА

Регистрирахме Адвокатско дружество "Тодоров и Пантелеева" през 2009г., а преди това, в периода 2002 -2009г., работихме в гражданско съдружие и на самостоятелна практика.

Дружеството ни цели предлагането на качествени и разнообразни услуги в областта на гражданското, търговското, облигационното, вещното и фирменото право. Личният подход с всеки клиент и персоналното отношение са приоритет в работата ни. Основната мотивация идва от доволните клиенти, които оценяват дейността ни и с удоволствие се връщат отново да ползват услугите ни.

Нямаме претенции за мащабност, в сравнение с много други кантори, но съперничим с професионализъм и себеотрицание, към това, с което се занимаваме. Обичаме правото, възхищаваме се на правната логика и се стремим с действията си да бъдем полезни на хората, които ни гласуват доверие. Правоприлагането е сложна дейност, но се стараем да не го опорчаваме, а напротив, да се възползваме от него в най-правилната му форма.

В момента в нашето дружество работят няколко служители, всеки от които се отличава с личните и професионалните си качества. Безкрайно се радваме, че имаме възможност да работим с хора, които ни служат за пример и ни вдъхновяват. Благодарение на тях ние не само не забравяме амбициите и мечтите си, но и ги осъществяваме. Екипната работа е основата на успеха на всяко едно начинание, а в нашия случай, когато действията ни касаят интересите на трети лица, е невъзможно да постигаме добри резултати, без да има хора, на които да разчитаме.

Всички ние заедно, обединени под общата идея, наречена Адвокатско дружество"Тодоров и Пантелеева", за в бъдеще ще продължим да работим с усърдие и безкомпромисност, ще развиваме и обогатяваме знанията и уменията си, стремейки се да осъществим възложената ни работа по начин, по който и на нас самите да носи удовлетворение!

Благодарим Ви, че сте съпричастни и Вие!