Професионалисти

"Fundamentum est iustitiae fides"  - Основа на справедливостта е доверието

Attorney-at-law Toni Todorov

Member of Sofia Bar Association from 2002.
todorov@lawofficetp.com

Experience as a lawyer

2002 till the present moment

Education

Sofia University "St. Kliment Ohridski", LL.M

Specializations

Jurisdiction and Public administration

Languages

English

Interests

- participation at the World Championship of International Public law "Philip Jessup", USA, 2000

- Publications in the legal column of "24 hours" newspaper

- Syndic in bankruptcy in the period 2006-2011

Адв. Тони Тодоров

член на Софийска Адвокатска Колегия от 2002г.
todorov@lawofficetp.com

Адвокатски стаж

от 2002г до настоящия момент

Образование

Софийски университет "Климент Охридски", магистър по право

Специализации

Правораздаване и Публична администрация.

Езици

Английски Език

Интереси

- участие в Световен шампионат по Международно публично право "Филип Джесъп", САЩ, 2000г.

- Публикации в правната рубрика на в-к "24 часа"

- Синдик в периода 2006-2011г.

Attorney-at-law Hristina Panteleeva

Member of Sofia Bar Association from 2002.
panteleeva@lawofficetp.com

Experience as a lawyer

2002 till the present moment

Education

Sofia University "St. Kliment Ohridski", LL.M

Specializations

Jurisdiction and International law

Languages

English

Interests

- Participation at the World Championship of International Public Law "Philip Jessup", USA, 2000

- Publications in the legal column of newspaper "24 hours", magazine "Trade and Competition law" and "Property and Law"

- Mediator, entered at the Single Register of mediators subjected to the Ministry of Justice under No 20070314003

- Professor of International Public Law at City University of Seattle, affiliated in Bulgaria

Адв. Христина Пантелеева

член на Софийска Адвокатска Колегия от 2002г.
panteleeva@lawofficetp.com

Адвокатски стаж

от 2002г до настоящия момент

Образование

Софийски университет "Климент Охридски", магистър по право

Специализации

Правораздаване и Международно право

Езици

Английски Език

Интереси

- Участие в Световен шампионат по Международно публично право "Филип Джесъп", САЩ, 2000г.

- Публикации в правната рубрика на в-к "24 часа", списание "Търговско и конкурентно право", списание "Собственост и право"

- Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието под № 20070314003

- Преподавател по Международно публично право в City University – Seattlе клон България

Attorney-at-law Slaveya Trendafilova

Member of Sofia Bar Association from 2010.
trendafilova@lawofficetp.com

Experience as a lawyer

2010 till the present moment

Education

University of National and World Economy, LL.M

Specializations

Jurisdiction

Languages

English

Interests

- Experienced in legal representation at civil and commercial cases

- Insolvency procedures

- Judicial collection of debts;contractual and property cases

Адв. Славея Трендафилова

член на Софийска Адвокатска Колегия от 2010г.
trendafilova@lawofficetp.com

Адвокатски стаж

от 2010г до настоящия момент

Образование

Университет за Национално и Световно Стопанство, магистър по право

Специализации

Правораздаване

Езици

Английски Език

Интереси

- Процесуално представителство по граждански и търговски дела

- Производства по несъстоятелност

- Съдебно събиране на вземания

- Облигационни и вещно правни спорове

Yana Ivanova – paralegal

Enrolled at the Registrar of Paralegals to Sofia Bar Association in 2013
office@lawofficetp.com

Education

Law Faculty, a student in law, 5th year

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Historical Faculty, master degree in history

Specializations

Jurisdiction and International law

Languages

English

Interests

- Experienced in company law and registration of commercial companies

- Liquidation procedures and representation at the Commercial Registrar

- Drawing of legal documents submitted to the Court

- Correspondence with judicial and administrative authorities

Яна Иванова – адвокатски сътрудник

вписана в Регистър на адвокатските сътрудници към САК през 2013г.
office@lawofficetp.com

Образование

Студент по право, V-ти курс

Магистър по история, Софийски Университет "Климент Охридски"

Специализации

Правораздаване и Международно право

Езици

Английски Език

Интереси

- Дългогодишен опит в областта на фирменото право

- Регистрация и преобразуване на търговски дружества

- Производство по ликвидация и представителство пред Търговския Регистър

- Изготвяне на съдебни книжа и документи; кореспонденция със съдебни и административни органи