Услуги

"Non qua itur, sed qua eundum est" - Трябва да се върви не по този път, по който вървят всички, по справедливия.

Основните видове услуги, които предлагаме на нашите клиенти са следните:

- Процесуално представителство по граждански, административни и административно-наказателни дела.

- Образуване и водене на искови, охранителни и обезпечителни производства.

- Процесуално представителство пред Арбитражни съдилища, в частност Арбитражния Съд при БТПП и Арбитражния съд при БСК.

- Представителство пред държавни, общински и административни органи, банки и др. институции.

- Изготвяне на договори и всякакъв вид правна документация, като искови молби, споразумения, спогодби, въззивни и касационни жалби, становища, нотариални покани и съдебни книжа по висящи правни спорове.

- Консултации по търговскоправни, облигационни, вещно правни казуси /сделки с недвижими имоти /, застрахователни и трудовоправни спорове.

- Иницииране и представителство в производства по несъстоятелност; завеждане на отменителни и установителни искове.

- Изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека – Страсбург и представителство в производството пред съда.

- Регистрация на фирми, преобразуване на търговски дружества, производство по ликвидация. представителство пред Агенция по вписванията и Търговски регистър.

- Проучване и оценка на случаи с неизправни длъжници, извънсъдебно събиране и заповедно производство по чл.410 и чл.417 от ГПК.

- Образуване и процесуално представителство по изпълнителни дела.

- Помирителни и медиационни процедури.

The main types of services that we offer to our clients are:

- Procedural representation in front at civil, administrative and penal-administrative cases.

- Initiation of civil claims, protective measures, cautionary judgments proceedings.

- Legal representation at Arbitration Courts – mainly the Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and the Court of Arbitration at the Bulgarian Industrial Association.

-  - Representation at state, municipal and administrative organs, banks and others.

- Preparation of contracts and any type of documents such as claims, petitions at Appeal Court and the Supreme Cassation Court, memorandums, agreements, notary invitation, legal papers at pending judicial cases.

- Legal advice on commercial, contractual and property cases /real estate transactions/, insurance and labour disputes.

- Initiation and representation at insolvency procedures; dissolving and declaratory claims.

- Preparing petitions addressed to the European Court of Human Rights – Strasbourg and representation at the legal procedures.

- Registration and transformation of companies,; liquidation procedures; representation at the Registry Agency and the Trade Register.

- Investigation and evaluation of cases concerning insolvent debtors, out of court collection and order proceedings under Art.410 and Art. 417 of the Civil Procedures Code.

- Initiation and procedural representation at enforcement cases.

- Conciliation and mediator procedures.